Blog

Hukum Karma

Hukum Karma (Sanskirt; pali : Kamma) / salah satu hukum sebab akibat, terdapat pada  “TriPitaka” Sutta Pitaka yang terdiri […]