Video

-Under Construction-


 

Kegiatan Waisak 2015 Bersama Gubenur DKI Jakarta

Kisah Sang Buddha

Kisah Ikrar Agung Ksitigarbha Bodhisatva

20 Kisah Manfaat Melafal Nama Amitabha

Lagu :

1.Namo Amitabha Chanting

-Others Galery-